Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

        ΣΥΚΙΚΗ « ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ»

                                Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

                                για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016

                                                           ποσά σε ευρώ

                                                         

                

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΚΙΚΗΣ « ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΣΥΚΙΚΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

 Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

 Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011 έως 2016 για φόρο εισοδήματος, καθώς και για τις χρήσεις 2008 έως 2016 για φόρους ακίνητης περιουσίας και ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Συνεταιρισμός σχημάτισε πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2011 έως 2013 και για φόρους ακίνητης περιουσίας για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2008 έως 2013 ποσού € 80.000,00 και € 40.000 αντίστοιχα που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Λοιπές προβλέψεις. Για τις χρήσεις  2014-2016 δεν έχει σχηματισθεί αντίστοιχη πρόβλεψη.  Από τον έλεγχο μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόσθετης πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται για τις χρήσεις αυτές.

 Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη» οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της ΣΥΚΙΚΗ « ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την ΣΥΚΙΚΗ « ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδες ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 8  Μαΐου 2017

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΠΑΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14361

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14391

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις – 

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 

Ποσά σε μονάδες Ευρώ

Σημείωση

31/12/2016

31/12/2015

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

3.1

2.484.790,10

2.540.328,05

Μηχανολογικός εξοπλισμός

3.1

227.002,28

257.401,60

Λοιπός εξοπλισμός

3.1

88.740,55

101.389,61

Επενδύσεις σε ακίνητα

3.1

8.958.552,94

9.130.586,89

Σύνολο

11.759.085,87

12.029.706,15

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα

385,52

578,14

Σύνολο

385,52

578,14

Δάνεια και απαιτήσεις

6.254,92

6.254,92

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

4.366,20

4.366,20

Σύνολο

10.621,12

10.621,12

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

11.770.092,51

12.040.905,41

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

6.123,04

27.712,49

Εμπορεύματα

6.942,29

2.341,31

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

88.655,83

300.936,68

Σύνολο

101.721,16

330.990,48

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις

405.099,74

441.226,22

Λοιπές απαιτήσεις

274.851,99

434.508,10

Προπληρωμένα έξοδα

29.359,19

59.389,97

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

95.677,04

81.580,74

Σύνολο

804.987,96

1.016.705,03

Σύνολο κυκλοφορούντων

906.709,12

1.347.695,51

Σύνολο ενεργητικού

12.676.801,63

13.388.600,92

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο

166.050,00

162.600,00

Σύνολο

166.050,00

162.600,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

10.059.304,36

9.903.028,86

Αφορολόγητα αποθεματικά

160.909,49

160.909,49

Αποτελέσματα εις νέο

4.659,52

191.606,80

Σύνολο

10.224.873,37

10.255.545,15

Σύνολο καθαρής θέσης

10.390.923,37

10.418.145,15

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

44.251,58

39.107,24

Λοιπές προβλέψεις

120.000,00

120.000,00

Σύνολο

164.251,58

159.107,24

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια

1.243.604,88

1.792.983,75

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

728,25

1.168,25

Σύνολο

1.244.333,13

1.794.152,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια

4.355,22

8.101,13

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

549.378,87

506.129,39

Εμπορικές υποχρεώσεις

64.854,58

126.517,48

Φόρος εισοδήματος

43.219,46

110.724,11

Λοιποί φόροι και τέλη

47.576,85

99.086,89

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

24.963,62

24.454,08

Λοιπές υποχρεώσεις

141.845,83

140.918,67

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

1.099,12

1.264,78

Σύνολο

877.293,55

1.017.196,53

Σύνολο υποχρεώσεων

2.121.626,68

2.811.348,53

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

12.676.801,63

13.388.600,92

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση

31/12/2016

31/12/2015

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

3.7

2.438.550,21

2.772.735,16

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

3.8

-224.528,40

150.866,48

Λοιπά συνήθη έσοδα

3.9

880.644,17

890.526,17

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

3.10

-1.182.851,23

-1.600.862,22

Παροχές σε εργαζόμενους

3.5

-762.588,48

-733.036,05

Αποσβέσεις

-309.549,06

-306.792,49

Λοιπά έξοδα και ζημίες

3.11

-736.379,77

-836.585,73

Λοιπά έσοδα και κέρδη

3.12

45.987,11

44.349,10

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

149.284,55

381.200,42

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

1.224,34

1.339,67

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-104.908,65

-124.392,84

Αποτέλεσμα προ φόρων

45.600,24

258.147,25

Φόροι εισοδήματος

-40.940,72

-66.540,45

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

4.659,52

191.606,80

Προσάρτημα – Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου  2016  

Α)  ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤOΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ (παρ. 3 άρθρου 29)

   Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία ”ΣΥΚΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο ”ΣΥΚΙΚΗ”  ιδρύθηκε το 1953 και προέρχεται  από την μετατροπή του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Σύκων και Ξηρών Καρπών Συν. Πε – Οργάνωση Παραγωγών», και συνοπτικά «ΣΥΚΙΚΗ» , η οποία αποτελούσε τριτοβάθμια κεντρική συνεταιριστική οργάνωση-ΚΕΣΕ και λειτουργούσε σύμφωνα με  άρθρα 1 και 29 του ν. 2810/2000, με μέλη δευτεροβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις- Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών-ΕΑΣ, οι οποίες λειτουργούσαν σύμφωνα με τα άρθρα   26,27,28,του ν.2810/2000, όπως ίσχυσε πριν την τροποποίηση του από τον ν. 4015/2011 ), με έδρα την Σπερχογεία  Καλαμάτας του νομού Μεσσηνίας, η οποία μετατροπή συνετελέσθη   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 8 του ν. 4015/2011 .

            Με την με αριθμό  97/6-11-2014    απόφαση της  γενικής συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού , μετά την έκδοση της με αριθμό    311/2014  με ημερομηνία δημοσιεύσεως την 14.10.2014, αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Καλαμάτας, σε συνδυασμό με το άρθρο 61 παρ. 15 του ν. 4277/2014 (ΦΕΚ Α-156/1.8.2014 ) και το άρθρο  32 του ν. 4282/2014 (ΦΕΚ Α-182/29.8.2014 ), επαναλήφθηκε η διαδικασία ( επανόρθωσης του αποδοθέντος σφάλματος )  μετατροπής , ώστε μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού της  «ΣΥΚΙΚΗΣ» να είναι  τα μέλη (φυσικά  πρόσωπα)  των πρωτοβαθμίων αγροτικών συνεταιρισμών, μελών των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), τα οποία ήταν μέλη της ΚΕΣΕ-«ΣΥΚΙΚΗΣ»  κατά τα ανωτέρω, σε εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 3 του ν.2810/2000, στον οποίο ρητά παραπέμπει, η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011 και του άρθρου 32 του ν.4282/2014, σύμφωνα με το οποίο , μέλη των κλαδικών αγροτικών συνεταιρισμών που προέκυψαν από μετατραπείσες ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ είναι μόνο όσοι απασχολούνται με το αντικείμενο δραστηριότητας του κλαδικού αυτού ΑΣ και καταβάλλουν τη συνεταιριστική τους μερίδα που όρισε η απόφαση μετατροπής. Στην περίπτωση του Κλαδικού Αγροτικού Συνεταιρισμού  «ΣΥΚΙΚΗ» η με αριθμό 90/2012 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών της   ΚΕΣΕ  «ΣΥΚΙΚΗ», αποφάσισε την μετατροπή της σε Κλαδικό αγροτικό συνεταιρισμό σύκων και ξηρών καρπών.

 Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί με την ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων  μελών του στην οικονομική,κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

Βάσει του άρθρου 4 του καταστατικού του Συνεταιρισμού η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

Ο Συνεταιρισμός εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως  συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

   Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 (εφεξής «ΕΛΠ»). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

Β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 του άρθρου 29)

 Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.

1.        Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

2.        Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

3.        Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού

10

Μέσα μεταφοράς ατόμων

16

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές»)

12

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό

20

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης

10

4.        Τα πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους που ανέρχεται σε 10 έτη (συντελεστής απόσβεσης 10%).

5.        Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης:

α)        τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.        

β)        Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

6.        Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.

7.        Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι», επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.

8.        Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

9.        Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

10.        Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες ζημίες απομείωσης.

11.        Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

12.        Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

13.        Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

14.        Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.

15.        Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά.

16.        Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

17.        Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.

18.        Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

19.        Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.

20.        Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

21.        Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.

22.        Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

23.        Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:

α)        Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και

β)        Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

24.        Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.

25.        Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ)  Επεξηγηματικές πληροφορίες για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου  2016

3.1      Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους, μειωμένες κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας παγίων περιουσιακών στοιχείων:

3.2       Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29).

        Οι σημερινές δανειακές τραπεζικές υποχρεώσεις της ΣΥΚΙΚΗΣ ύψους περίπου €1.797.338,97 διασφαλίζονται στο σύνολό τους με τις ήδη εγγραφείσες υποθήκες σε ακίνητά της τα οποία αποτυπώνονται στις υπ’αριθμ.2606/8-9-2005, 2605/8-9-2005, 3449/14-9-2005 περιλήψεις εγγράφων υποθηκών.  

3.3       Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29)

 Δεν υφίστανται.

3.4  Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται.

3.5      Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)

Ο μέσος όρος και το κόστος του προσωπικού της εταιρείας είχαν ως εξής :

31 Δεκέμβριος 2016

31 Δεκέμβριος 2015

 Άτομα   Μ.Ο.        

51

49

Κόστος προσωπικού

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού  

245.294,78

231.389,07

Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού                    

343.427,67

332.077,67

Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπ.          

98.687,75

89.260,68

Εργοδοτικές εισφορές ημερομίσθιου προσωπ.          

75.178,28

79.715,49

Αποζημιώσεις  Απολύσεως                                

0,00

593,14

Σύνολο                                

762.588,48

733.036,05

3.6   Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)

Δεν υφίστανται.

3.7    Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αφορά αποκλειστικά πωλήσεις εμπορευμάτων, προϊόντων και πωλήσεις υπηρεσιών

31 Δεκέμβριος 2016

31 Δεκέμβριος 2015

Πωλήσεις Εμπορευμάτων

50.251,32

20.606,14

Πωλήσεις Προϊόντων έτοιμων & ημιτελών

2.270.233,01

2.582.885,54

Πωλήσεις Υπηρεσιών

118.065,88

169.243,48

Σύνολο :

2.438.550,21

2.772.735,16

3.8    Μεταβολές αποθεμάτων

Οι μεταβολές των αποθεμάτων αναλύονται ως κάτωθι :

 

31/12/2016

31/12/2015

Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως 1/1

-330.990,48

-184.782,42

Αποθέματα τέλους χρήσεως 31/12

101.721,16

330.990,48

Ιδιόχρηση αποθεμάτων

4.740,92

4.658,42

 

-224.528,40

150.866,48

3.9     Λοιπά συνήθη έσοδα

Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναφέρονται στα εξής :

31/12/2016

31/12/2015

 Εμπορεύματα

9.129,52

4.350,01

Πρώτες και βοηθητικές ύλες –  Υλικά Συσκευασίας

1.162.654,53

1.584.359,98

 Αναλώσιμα Υλικά

11.067,18

12.152,23

σύνολο :

1.182.851,23

1.600.862,22

3.10    Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Οι αγορές της περιόδου καθώς και αυτές της περσινής χρονιάς αναλύονται ως κάτωθι :

3.11   Λοιπά έξοδα και ζημίες

Ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα :

31 Δεκέμβριος 2016

31 Δεκέμβριος 2015

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

109.366,73

172.559,51

Παροχές τρίτων

194.686,60

249.294,12

Φόροι-Τέλη

208.420,29

179.654,95

Έξοδα μεταφορών

62.075,55

67.429,24

Έξοδα ταξιδίων

0,00

1.190,84

Έξοδα προβολής και διαφημίσεως

17.039,67

14.216,56

Συνδρομές-Εισφορές

1.678,95

1.748,80

Δωρεές-Επιχορηγήσεις

800,00

1.560,00

Έντυπα και γραφική ύλη

8.848,96

8.982,54

Υλικά Άμεσης Ανάλωσης

2.966,33

2.988,95

Έξοδα Δημοσιεύσεων

2.744,82

1.616,46

Έξοδα Πωλήσεων Σύκων

56.178,75

69.883,56

Έξοδα Φυτωρίου Συκιάς

5.662,73

4.366,40

Διάφορα Έξοδα

36.137,97

48.348,51

Προβλέψεις Εκμετάλλευσης

5.144,34

275,72

Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα

10.764,03

10.000,92

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

13.864,05

2.468,65

Σύνολο :

736.379,77

836.585,73

3.12   Λοιπά έσοδα και κέρδη

 Το εν λόγω κονδύλι αφορά κατά το ποσό € 35.331,30 τις αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων, κατά το ποσό € 7.368,57 τις συναλλαγματικές διαφορές και κατά το ποσό € 3.287,24 λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα.

3.13  Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2016 γεγονότα, που να αφορούν τον Συνεταιρισμό .

  Καλαμάτα, 14 Μαρτίου 2017

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                   ΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Α.Δ.Τ. ΑΒ 401334                                           Α.Δ.Τ. ΑΚ 366770

                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                      ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

                        ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                           ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 91416 Α ΤΑΞΗΣ

                               Α.Δ.Τ. ΑΕ 601210

Μοιράσου το!