Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2018)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΚΙΚΗΣ

«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ&ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ»

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2018 – 31/12/2018

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κύριοι συνάδελφοι,

Σας υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές  καταστάσεις του Συνεταιρισμού για τη χρήση 01/01/2018-31/12/2018 με πληροφορίες και επεξηγήσεις μας πάνω σ’ αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

 

 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 2.698.138,65ευρώ, έναντι ποσού  2.670.864,60 ευρώ της προηγουμένης χρήσεως, δηλαδή αυξήθηκε κατά 27.274,05 ευρώ  ή σε ποσοστό κατά 1,02%, τα  αποτελέσματα προ τόκων και φόρων της χρήσεως ανήλθαν σε κέρδη 335.653,20 ευρώ, έναντι 160.713,35 ευρώ της προηγουμένης χρήσεως, το σύνολο των αποσβέσεων της χρήσεως ανήλθαν σε 319.418,21 ευρώ, έναντι αποσβέσεων 312.190,98  ευρώ της προηγουμένης χρήσεως, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 7.227,23 ευρώ ή σε ποσοστό κατά 2,32%. Επίσης, τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως (προ φόρων) ανήλθαν σε κέρδη 246.130,16 ευρώ, έναντι 74.080,72 ευρώ της προηγουμένης χρήσεως. Αυτό οφείλεται στην μη υποχρέωση σχηματισμού υψηλών προβλέψεων αντιστοίχων του προηγούμενου έτους, στην αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών  και κυρίως στην αύξηση των τιμών προς τους πελάτες μας. Ο Συνεταιρισμός με λιγότερα διαχειριζόμενα σύκα(περίπου -13% αναφορικά με το έτος 2017) κατάφερε έστω και μικρή  αύξηση του συνολικού καθαρού κύκλου εργασιών του, μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας του και δεδομένου ότι η συνολική παραγωγή λόγω των βροχοπτώσεων μειώθηκε και εφέτος (2018) περίπου κατά περίπου 40%  σε σχέση με την αναμενόμενη παραγωγή.

Παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας με τις μεταβολές στα κονδύλια των αποτελεσμάτων χρήσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση:

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
  31/12/2018 31/12/2017 Μεταβολές € Μεταβ %
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 2.698.138,65 2.670.864,60 27.274,05 1,02%
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 33.050,41 107.059,95 -74.009,54 -69,13%
Λοιπά συνήθη έσοδα 935.011,07 903.890,23 31.120,84 3,44%
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -1.538.467,04 -1.492.084,90 -46.382,14 3,11%
Παροχές σε εργαζόμενους -798.324,45 -818.698,24 20.373,79 -2,49%
Αποσβέσεις -319.418,21 -312.190,98 -7.227,23 2,32%
Λοιπά έξοδα και ζημίες -730.658,86 -956.804,07 226.145,21 -23,64%
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 3.200,00 0,00 3.200,00  
Λοιπά έσοδα και κέρδη 53.121,63 58.676,76 -5.555,13 -9,47%
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 335.653,20 160.713,35 174.939,85 108,85%
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.110,87 1.259,83 -148,96 -11,82%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -90.633,91 -87.892,46 -2.741,45 3,12%
Αποτέλεσμα προ φόρων 246.130,16 74.080,72 172.049,44 232,25%
Φόροι εισοδήματος -66.297,35 -61.660,19 -4.637,16 7,52%
Αποτέλεσμα  μετά από φόρους 179.832,81 12.420,53 167.412,28 1347,87% 1. Οικονομική θέση του Συνεταιρισμού:

 

Η οικονομική κατάσταση του Συνεταιρισμού, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών του έντονου ανταγωνισμού και της κρίσης που επικρατούν στην οικονομία και ειδικότερα στον κλάδο μας, είναι καλή και ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της  κλειόμενης χρήσεως .

Αριθμοδείκτες:

 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης      
  31.12.2018    
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.087.660,53 8,87%  
Σύνολο ενεργητικού 12.261.590,02    
       
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
       
Σύνολο Καθαρής Θέσης 10.040.815,07 490,56%  
Σύνολο υποχρεώσεων 2.046.786,57    
       
Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια του Συνεταιρισμού.
       
       
Σύνολο Καθαρής Θέσης 10.040.815,07 90,13%  
Ενσώματα πάγια 11.140.941,86  
       
Ο δείκτης αυτός  δείχνει το βαθμό χρηματοδότησης των ενσώματων παγίων του Συνεταιρισμού από τα Ίδια κεφάλαια.  
       
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.087.660,53 107,63%  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.010.537,15    
       
Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα του Συνεταιρισμού να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
       
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
  31.12.2018    
       
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων και τόκων 335.653,20 12,44%  
Πωλήσεις 2.698.138,65    
       
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση του Συνεταιρισμού σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

 

     
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 246.130,16 2,45%  
Σύνολο Καθαρής Θέσης 10.040.815,07    
       
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του Συνεταιρισμού.
       
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων και τόκων 353.653,20 3,34%  
Σύνολο Καθαρής Θέσης 10.040.815,07    
       
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση του Συνεταιρισμού σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.
       
Πωλήσεις 2.698.138,65 26,87%  
Σύνολο Καθαρής Θέσης 10.040.815,07    

 

 1. Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι:

 

Πρόκειται για τις παρακάτω συμμετοχές των οποίων η αξία μετά την έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 διαμορφώθηκε ως εξής :Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις Υπόλοιπο Λογιστικών Βιβλίων Ποσό Απομείωσης / Αναπροσαρμογής Αξία Επιτροπής Άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920
ΜΕΤΟΧΕΣ Σ.Π.Ε. 293,47 293,47
Μείον:Προβλέψεις υποτίμησης 0,00 -293,47 -293,47
ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 293,47 0,00 293,47
ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΕΝ 3.697,73 0,00 3.697,73
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΚΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΕΚ 362.640,01 0,00 362.640,01
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης 0,00 -362.640,01 -362.640,01
ΣΥΝΕΤ/ΚΕΣ  ΜΕΡ. ΤΡΑΠΕΖ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 375,00 0,00 375,00
Σύνολο 367.299,68 -362.933,48 4.366,20

 

Για τα κονδύλια της συμμετοχής στο ΚΕΚ ποσού € 362.640,01 και της συμμετοχής στη ΣΠΕ ποσού € 293,47 βάση της έκθεσης της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 σχηματίστηκε ισόποση πρόβλεψη.

 

 1. Αποθέματα:

Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν ανά κατηγορία ακολουθώντας κατά πάγια πολιτική την ίδια μέθοδο αποτίμησης των παρελθόντων ετών.

5.Κεφάλαιο:

Βάσει των 534 μελών της 31/12/2018 το καταβεβλημένο κεφάλαιο ανέρχεται κατά την ημερομηνία αυτή στο ποσό των € 159.600,00.

 

 1. Πληροφορίες σε σχέση με την ρευστότητα και βιωσιμότητα της ΣΥΚΙΚΗΣ.

Οι πλεονασματικοί προϋπολογισμοί-καταστάσεις εκροών εισροών, που παρουσιάζονται και αναλύονται διεξοδικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., επαληθεύονται από τον Ισολογισμό μας την 31/12/2018.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2018 συντάχθηκαν βάση της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).

Η διοίκηση δεν διατηρεί επιφυλάξεις για τη συνέχιση δραστηριότητας του Συνεταιρισμού εφόσον προκύπτει θετικός δείκτης ρευστότητας δεδομένου ότι  το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων που ανέρχεται σε ποσό € 1.087.660,53 καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 1.010.537,15

 

 1. Ακίνητα  του Συνεταιρισμού:

 

Μετά την σύνταξη και έγκριση από την Γ.Σ.(97/06-11-2014) της εκτιμητικής εκθέσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του ενεργητικού και του παθητικού της ΣΥΚΙΚΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.21 ν.2810/2000, του αρθρ.19 παρ.8 ν.4015/2011 και τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και σε συνέχεια των προοδευτικών προσθηκών-βελτιώσεων, κατά την 31/12/2018 τα ακίνητα είχαν ως κατωτέρω.

 

Παραθέτουμε τις μεταβολές της παρούσης χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ Προσθήκες-Βελτιώσεις Μειώσεις ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 31/12/2018
  ΚΤΗΣΕΩΣ      
  31/12/2017      
ΓΗΠΕΔΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ 5.522.676,90 0 0 5.522.676,90
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6.730.223,85 295,00 0 6.730.518,85
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 327.970,15 3.512,24 8.000,00 323.482,39
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 50.646,68 0 50.646,68
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 107.012,00 9.306,61 0 116.318,61
ΣΥΝΟΛΟ 12.738.529,58 9.601,61 4.487,76 12.743.643,43

 1.  Αποτελέσματα του Συνεταιρισμού και διάθεση αποτελεσμάτων:

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως  προ φόρων είναι κέρδος € 246.130,16  έναντι ποσού € 74.080,72 της προηγουμένης χρήσεως, δηλαδή αυξήθηκαν κατά € 172.049,44. Τα κέρδη της χρήσεως μετά από το φόρο εισοδήματος ποσού € 66.297,35 ανέρχονται στο ποσό των € 179.832,81 και η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή του που τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης είναι:

Για τακτικό  αποθεματικό                                                               € 179.832,81

 1. Υποκαταστήματα  του Συνεταιρισμού :

Δύο υποκαταστήματα στο Νομό Λακωνίας ( Μολάων & Γυθείου)

10.Ανθρώπινο δυναμικό

Προκειμένου ο Συνεταιρισμός να διατηρεί την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε υψηλό επίπεδο έχει θεσπίσει διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης, επιμόρφωσης και ανταμοιβής του προσωπικού και έχει δημιουργήσει ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Ο Συνεταιρισμός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού.

 

 1. Περιβαλλοντικά θέματα

Για τον Συνεταιρισμό παρότι δεν ασκεί παραγωγική διαδικασία αλλά μεταποίηση είναι πρώτιστης σημασίας η προσήλωση της στις αξίες της περιβαλλοντικής ευθύνης.

 1. Προβλεπόμενη  πορεία του Συνεταιρισμού:

Λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην αγορά, με πρόβλεψη παραγωγής στο μέσο όρο των τελευταίων ετών αναμένεται ότι κατά την τρέχουσα χρήση 2019 θα υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις στη λειτουργία του Συνεταιρισμού. Αναφορικά με τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως θα γίνει προσπάθεια να κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά της προηγούμενης χρήσεως, διότι η ΣΥΚΙΚΗ σχεδιάζει την ανάπτυξη επιπλέον δευτερευουσών  δραστηριοτήτων (Ίδρυση επιπλέον ΚΥΔ για υπηρεσίες ΟΣΔΕ-Κτηματολογίου κλπ, Δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής μπάρας δημητριακών με εκμετάλλευση σύκων διαλογής εργοστασίου , Πρατήριο πώλησης αγροτικών εφοδίων κ.α.) με στόχο την αύξηση των εσόδων της, με την παράλληλη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη της.

 1. Άλλα σημαντικά  γεγονότα :
 1. Η ΣΥΚΙΚΗ κατά το έτος 2018 συνέχισε τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων  της με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της διασφάλισης της προστασίας του ανθρώπου, της ποιότητας του προϊόντος καθώς και του περιβάλλοντος.
 2. Σε συνέχεια ενημέρωσης της  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ,  πως βάσει της απόφασης 2002/458/ΕΚ της Ε.Ε. κρίθηκε ότι πρέπει να επιστραφούν οι κρατικές ενισχύσεις (συνολικά 83 Συνεταιρισμών της χώρας εκ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η ΣΥΚΙΚΗ) οι οποίες χορηγήθηκαν σύμφωνα με τον ν.2008/92. Στη συνέχεια συστάθηκε συντονιστική επιτροπή με εκπροσώπους από τους παραπάνω Συνεταιρισμούς και αποφασίστηκε από 42 Συνεταιρισμούς(συμπεριλαμβανομένης της ΣΥΚΙΚΗΣ) να εκπονηθεί μελέτη αναφορικά με το ζήτημα των ανακτήσεων και ανατέθηκε στην Εταιρεία  GRANT THORNTON η συγκεκριμένη μελέτη, η  μελέτη  έχει ολοκληρωθεί και έχει κατατεθεί ήδη στον Κύριο Υπουργό καθώς και στον Κύριο Γ. Γραμματέα ΥΠΑΑΤ. Ταυτόχρονα κατατέθηκε από την παραπάνω εταιρεία και  κείμενο επιστολής με το οποίο ζητήθηκε  να επαναφερθεί το θέμα των ανακτήσεων στα Κοινοτικά όργανα και να ζητηθεί τροποποίηση της απόφασης , λαμβάνοντας υπό όψη τα στοιχεία και τις προτάσεις που παρατίθενται στην μελέτη.
 3. Η ΣΥΚΙΚΗ αποφάσισε στην επιμήκυνση της δανειακής της σύμβασης 340 με την Τράπεζα Πειραιώς κατά δύο επιπλέον έτη με λήξη 31-12-2021 αναμορφώνοντας την εξαμηνιαία προς καταβολή χρεολυτικής δόσης σε 135.936,29€.
 4. Η ΣΥΚΙΚΗ σε συνέχεια  υποβολής φακέλου στο πρόγραμμα ενίσχυσης εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων ‘’Επιχειρούμε έξω’’ για την συμμετοχή της ΣΥΚΙΚΗΣ σε διάφορες διεθνείς εκθέσεις, έλαβε θετική έγκριση την 03/08/2018 συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 99.978,00€.
 5. Η ΣΥΚΙΚΗ υπέβαλε  τον φακέλο συμμετοχής στο πρόγραμμα ‘’Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020’’ του υπομέτρου 4.2 για την δράση 4.2.1 για τον εκσυγχρονισμό μηχανολογικού εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων όπου  αναμένεται η αξιολόγηση του και ευελπιστούμε σε θετική έγκριση.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών του Συνεταιρισμού βαίνει ομαλά .

Συνημμένα:

-Ισολογισμός

-Αποτελέσματα

Καλαμάτα , 14 Μαρτίου 2019

Για το  Διοικητικό  Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού της ΣΥΚΙΚΗΣ ” ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ”

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με Επιφύλαξη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού της ΣΥΚΙΚΗΣ “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ”, (ο Συνεταιρισμός), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ηςΔεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Αγροτικού Συνεταιρισμού της ΣΥΚΙΚΗΣ “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ”, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2013 έως 2018 για φόρο εισοδήματος, καθώς και για τις χρήσεις 2008 έως 2018 για φόρους ακίνητης περιουσίας και ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Συνεταιρισμός σχημάτισε πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση  2013 και για φόρους ακίνητης περιουσίας για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2008 έως 2013 ποσού € 80.000,00 και € 40.000 αντίστοιχα που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Λοιπές προβλέψεις». Για τις χρήσεις 2014-2018 δεν έχει σχηματισθεί αντίστοιχη πρόβλεψη. Από τον έλεγχο μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόσθετης πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται για τις χρήσεις αυτές.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Συνεταιρισμό, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.

 

Άλλο θέμα

Οι οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2017 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 18/05/2018 έκθεση ελέγχου με επιφύλαξη.

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Συνεταιρισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τον Συνεταιρισμό ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

 • Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
 • Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συνεταιρισμού.
 • Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
 • Αποφαινόμαστε για την καταλληλόλητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Συνεταιρισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο Συνεταιρισμός  να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
 • Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό της ΣΥΚΙΚΗΣ “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ”και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού του Συμβουλίου.                                                 

Αθήνα, 8  Μαΐου 2019
Ο Ορκωτός  Ελεγκτής Λογιστής
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14361       Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  170

 Α..Μ. Ε.Λ.Τ.Ε.  40

 Πατησίων 81 και Χέϋδεν 8, 10 434 Αθήνα

 
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις – 

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 

 

Σημείωση 31/12/2018 31/12/2017
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 6 2.320.647,56 2.404.659,59
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6 158.056,46 193.841,28
Λοιπός εξοπλισμός 6 69.848,79 87.612,94
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 8.592.389,05 8.777.290,97
Σύνολο 11.140.941,86 11.463.404,78
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 6 0,51 158,81
Σύνολο 0,51 158,81
Δάνεια και απαιτήσεις 28.620,92 6.254,92
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 4.366,20 4.366,20
Σύνολο 32.987,12 10.621,12
Αναβαλλόμενοι φόροι 0,00 0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 11.173.929,49 11.474.184,71
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 20.487,32 23.932,14
Εμπορεύματα 6.419,62 6.890,49
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 204.453,38 172.401,95
Σύνολο 231.360,32 203.224,58
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 7.1 499.138,28 403.726,85
Λοιπές απαιτήσεις 7.2 99.521,46 72.528,76
Προπληρωμένα έξοδα 29.466,31 10.733,89
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 228.174,16 209.122,74
Σύνολο 856.300,21 696.112,24
Σύνολο κυκλοφορούντων 1.087.660,53 899.336,82
Σύνολο ενεργητικού 12.261.590,02 12.373.521,53
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 159.600,00 166.650,00
Σύνολο 159.600,00 166.650,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 9.540.472,77 9.528.052,24
Αφορολόγητα αποθεματικά 160.909,49 160.909,49
Αποτελέσματα εις νέο 179.832,81 12.420,53
Σύνολο 9.881.215,07 9.701.382,26
Σύνολο καθαρής θέσης 10.040.815,07 9.868.032,26

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 8.1 53.988,38 48.940,19
Λοιπές προβλέψεις 8.2 120.000,00 120.000,00
Σύνολο 173.988,38 168.940,19
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 9.1.1 543.745,14 637.911,06
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.1.2 528,25 528,25
Κρατικές επιχορηγήσεις 9.1.3 491.976,03 525.965,06
Σύνολο 1.036.249,42 1.164.404,37
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 9.1.1 211.899,30 200.388,98
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 9.1.1 407.808,87 605.693,82
Εμπορικές υποχρεώσεις 9.2.1 74.005,30 80.896,52
Φόρος εισοδήματος 102.353,35 61.660,19
Λοιποί φόροι και τέλη 42.032,07 59.079,07
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 31.259,86 28.295,11
Λοιπές υποχρεώσεις 9.2.2 140.094,24 130.109,04
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.084,16 6.021,98
Σύνολο 1.010.537,15 1.172.144,71
Σύνολο υποχρεώσεων 2.046.786,57 2.336.549,08
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 12.261.590,02 12.373.521,53

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σημείωση 31/12/2018 31/12/2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 10 2.698.138,65 2.670.864,60
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 10 33.050,41 107.059,95
Λοιπά συνήθη έσοδα 935.011,07 903.890,23
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 10 -1.538.467,04 -1.492.084,90
Παροχές σε εργαζόμενους 11 -798.324,45 -818.698,24
Αποσβέσεις 10 -319.418,21 -312.190,98
Λοιπά έξοδα και ζημίες 10 -730.658,86 -956.804,07
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 3.200,00 0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη 10 53.121,63 58.676,76
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 335.653,20 160.713,35
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.110,87 1.259,83
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -90.633,91 -87.892,46
Αποτέλεσμα προ φόρων 246.130,16 74.080,72
Φόροι εισοδήματος -66.297,35 -61.660,19
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 179.832,81 12.420,53

Προσάρτημα – Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου  2018

1)  ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤOΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ (παρ. 3 άρθρου 29)

  Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία ΣΥΚΙΚΗ “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΚΩΝ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ”και τον διακριτικό τίτλο ”ΣΥΚΙΚΗ”  ιδρύθηκε το 1953 και προέρχεται από την μετατροπή του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Σύκων και Ξηρών Καρπών Συν. Πε – Οργάνωση Παραγωγών», και συνοπτικά «ΣΥΚΙΚΗ» , η οποία αποτελούσε τριτοβάθμια κεντρική συνεταιριστική οργάνωση-ΚΕΣΕ και λειτουργούσε σύμφωνα με άρθρα 1 και 29 του ν. 2810/2000, με μέλη δευτεροβάθμιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις- Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών-ΕΑΣ, οι οποίες λειτουργούσαν σύμφωνα με τα άρθρα   26, 27, 28, του ν.2810/2000, όπως ίσχυσε πριν την τροποποίηση του από τον ν. 4015/2011 ), με έδρα την Σπερχογεία Καλαμάτας του νομού Μεσσηνίας, η οποία μετατροπή συνετελέσθη   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 8 του ν. 4015/2011 .

Με την με αριθμό  97/6-11-2014 απόφαση της  γενικής συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού , μετά την έκδοση της με αριθμό 311/2014  με ημερομηνία δημοσιεύσεως την 14.10.2014, αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, σε συνδυασμό με το άρθρο 61 παρ. 15 του ν. 4277/2014 (ΦΕΚ Α-156/1.8.2014 ) και το άρθρο  32 του ν. 4282/2014 (ΦΕΚ Α-182/29.8.2014 ), επαναλήφθηκε η διαδικασία ( επανόρθωσης του αποδοθέντος σφάλματος ) μετατροπής , ώστε μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού της «ΣΥΚΙΚΗΣ» να είναι  τα μέλη (φυσικά πρόσωπα) των πρωτοβαθμίων αγροτικών συνεταιρισμών, μελών των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), τα οποία ήταν μέλη της ΚΕΣΕ-«ΣΥΚΙΚΗΣ» κατά τα ανωτέρω, σε εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 3 του ν.2810/2000, στον οποίο ρητά παραπέμπει, η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011 και του άρθρου 32 του ν.4282/2014, σύμφωνα με το οποίο , μέλη των κλαδικών αγροτικών συνεταιρισμών που προέκυψαν από μετατραπείσες ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ είναι μόνο όσοι απασχολούνται με το αντικείμενο δραστηριότητας του κλαδικού αυτού ΑΣ και καταβάλλουν τη συνεταιριστική τους μερίδα που όρισε η απόφαση μετατροπής. Στην περίπτωση του Κλαδικού Αγροτικού Συνεταιρισμού «ΣΥΚΙΚΗ» η με αριθμό 90/2012 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών της ΚΕΣΕ «ΣΥΚΙΚΗ», αποφάσισε την μετατροπή της σε Κλαδικό αγροτικό συνεταιρισμό σύκων και ξηρών καρπών και η ίδια απόφαση όρισε το ύψος της συνεταιρικής μερίδας, στο ποσό των 500 ευρώ, σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ.3 ,περίπτωση γ) υποπερίπτωση αα).

Ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί με την ισότιμη συνεργασία και αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.

Βάσει του άρθρου 4 του καταστατικού του Συνεταιρισμού η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ο Συνεταιρισμός εμπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014.

Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα του Συνεταιρισμού.

Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 (εφεξής «ΕΛΠ»). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ο Συνεταιρισμός  διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.  

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των  παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις (στο κόστος).

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Ο Συνεταιρισμός για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:

 • Κτίρια και τεχνικά έργα: 25έτη (4%)
 • Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη (10%)
 • Μεταφορικά μέσα επιβατικά 8 έτη (16%).
 • Μεταφορικά μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων φορτηγά κ.λπ. 6 έτη(12%)
 • Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 5 έτη (20%)
 • Λοιπά πάγια στοιχεία του Συνεταιρισμού 10 έτη (10%)

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Συνεταιρισμού ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.

γ) Διαγραφή

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν ο Συνεταιρισμός δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν μόνο λογισμικά προγράμματα.

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3.1.3.1. Συμμετοχές

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεως τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).  

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:

 • Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.
 • Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.

γ) Διαγραφή

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φόροι εισοδήματος

3.1.4.1. Τρέχων φόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:

 • Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.
 • Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από τον Συνεταιρισμό.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.

Ο Συνεταιρισμός δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

3.1.5. Αποθέματα

α) Αρχική καταχώριση

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Ο Συνεταιρισμός επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματααποτιμούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο μέσου σταθμικού όρου. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και  αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.

β) Διαγραφή

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

β) Διαγραφή

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.9. Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, , καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

3.1.11. Έσοδα και έξοδα

Ο Συνεταιρισμός καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα:

 • Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους.
 • Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
 • Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.
 • Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.
 • Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους καταχωρίζονται ως εξής:
 • Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.
 • Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.
 • Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο του Συνεταιρισμού. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

Στην παρούσα περίοδο προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής και ειδικότερα στα κάτωθι κονδύλια της προηγούμενης χρήσης:

 • Εμπορικές απαιτήσεις
 • Αποθεματικά νόμων ‘ή καταστατικού
 • Λοιπές προβλέψεις
 • Κρατικές επιχορηγήσεις
 • Φόρος εισοδήματος
 • Λοιποί φόροι τέλη

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.

Στην παρούσα περίοδο 2018 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Συνεταιρισμός παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού

 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.

Επεξηγηματικές πληροφορίες για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου  2018

 1.      Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους, μειωμένες κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας παγίων περιουσιακών στοιχείων:

 1. Χρηματοοικονομικά  στοιχεία και προκαταβολές

7.1  Εμπορικές Απαιτήσεις   

Οι Εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

Εμπορικές απαιτήσεις 31/12/2018 31/12/2017
Πελάτες   524.415,46 465.135,56
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 36.636,64 505,11
Επιταγές σε καθυστέρηση 23.310,37 23.310,37
Μείον : Προβλέψεις -85.224,19 -85.224,19
Υπόλοιπο 499.138,28 403.726,85

7.2 Λοιπές Απαιτήσεις

Οι Λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2018 31/12/2017
Παρακρατούμενοι φόροι 66.130,74 40.946,05
Προκαταβολές προσωπικού 0,00 0,56
Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι σε ευρώ 68.605,40 61.019,06
Προσωπικό – Λογ/σμοι πρός απόδοση 376,22 38,85
Λοιποί συνεργάτες τρίτοι – Λογ/σμοι πρός απόδοση 147.125,12 147.756,75
Παραγωγοί λογαριασμοί προς απόδοση 1.100,00 2.500,00
Μείον : Προβλέψεις -190.604,50 -189.117,43
Προκαταβολές σε προμηθευτές 6.788,48 6.187,69
Απαίτηση ΦΠΑ 0,00 3.197,23
Υπόλοιπο 99.521,46 72.528,76

8.Προβλέψεις

8.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία

Η υποχρέωση για παροχές στους εργαζόμενους προσδιορίζεται βάσει του Ν.2112/1920 καθώς και του Ν.4093/2012, κατά την 31/12/2018 το προοδευτικό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των € 53.988,38 έναντι του ποσού € 48.940,19  την προηγούμενη χρήση 2017. Στην παρούσα χρήση ο Συνεταιρισμός σχημάτισε συμπληρωματική πρόβλεψη ποσού € 5.048,19 σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσης.

8.2 Λοιπές προβλέψεις

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές Προβλέψεις 31/12/2018 31/12/2017
Πρόβλεψη ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 120.000,00 120.000,00
Σύνολο 120.000,00 120.000,00

9. Υποχρεώσεις

 

9.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

9.1.1 Δάνεια

α) Εξασφαλίσεις δανείων

Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων του Συνεταιρισμού (παρ. 13 άρθρου 29).

       ”Οι σημερινές συνολικές δανειακές (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) τραπεζικές υποχρεώσεις της ΣΥΚΙΚΗΣ ύψους περίπου € 1.163.453,31 διασφαλίζονται στο σύνολό τους με τις ήδη εγγραφείσες υποθήκες σε ακίνητά της τα οποία αποτυπώνονται στις υπ’αριθμ.2606/8-9-2005, 2605/8-9-2005, 3449/14-9-2005 περιλήψεις εγγράφων υποθηκών”.

(β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων

Υπόλοιπο λήξεως Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο τμήμα: 543.745,14
Μακροπρόθεσμο τμήμα: 407.808,87
Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια 211.899,30
Σύνολο 1.163.453,31

 

9.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 31/12/2018 31/12/2017
Εγγυήσεις ενοικίων. 528,25 528,25

9.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις

Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:

Πίνακας μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων   31/12/18 31/12/17
Υπόλοιπο ενάρξεως 525.965,06 560.911,64
Αποσβέσεις 33.989,03 34.946,58
Υπόλοιπο λήξεως 491.976,03 525.965,06

 

9.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

9.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές υποχρεώσεις 31/12/2018 31/12/2017
Προμηθευτές 74.005,30 80.896,52
Σύνολο 74.005,30 80.896,52

 

9.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2018 31/12/2017
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες -132,23 1.013,45
Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού 69,19 5.257,43
Επιταγές πληρωτέες 500,00 854,31
Λοιπές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 117.558,48 122.983,85
Προκαταβολές πελατών 22.098,80 0,00
Σύνολο 140.094,24 130.109,04

10.  Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 31/12/2018 31/12/2017
Πωλήσεις εμπορευμάτων 107.772,31 25.626,83
Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών 2.441.666,07 2.509.908,85
Πωλήσεις Υπηρεσιών 148.700,27 135.328,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.698.138,65 2.670.864,60

 

Μεταβολές αποθεμάτων

Οι μεταβολές των αποθεμάτων αναλύονται ως κάτωθι :

  31/12/2018 31/12/2017
Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως 1/1 -203.224,58 -101.721,16
Αποθέματα τέλους χρήσεως 31/12 231.360,32 203.224,58
Ιδιοχρησιμοποίηση αποθεμάτων 4.914,67 5.556,53
  33.050,41 107.059,95

Λοιπά συνήθη έσοδα

Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναφέρονται στα εξής:

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ: 31/12/2018 31/12/2017
Προμήθειες –Μεσιτείες κ.λ.π 130.481,71 114.231,96
Ενοίκια κτιρίων –Τεχνικών έργων 804.529,36 789.658,27
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 935.011,07 903.890,23

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Οι αγορές της περιόδου καθώς και αυτές της περσινής χρονιάς αναλύονται ως κάτωθι :

  31/12/2018 31/12/2017
Εμπορεύματα 4.897,24 4.921,71
Πρώτες και βοηθητικές ύλες –  Υλικά Συσκευασίας 1.517.725,79 1.473.817,83
Αναλώσιμα Υλικά 15.844,01 13.345,36
σύνολο : 1.538.467,04 1.492.084,90

Λοιπά έξοδα και ζημίες

Ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα :

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΖΗΜΙΕΣ: 31/12/2018 31/12/2017
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 119.359,71 110.444,85
Παροχές τρίτων 224.761,27 216.809,08
Φόροι-Τέλη 166.442,82 202.276,87
Έξοδα μεταφορών 59.264,99 55.617,24
Έξοδα ταξιδίων 7.210,46 3.935,20
Έξοδα προβολής και διαφημίσεως 17.939,76 19.687,22
Έξοδα εκθέσεων –επιδείξεων 5.950,00 11.686,64
Συνδρομές-Εισφορές 3.158,02 3.233,82
Δωρεές-Επιχορηγήσεις 1.500,00 1.100,00
Έντυπα και γραφική ύλη 10.305,27 8.764,90
Υλικά Άμεσης Ανάλωσης 2.779,09 2.523,62
Έξοδα Δημοσιεύσεων 3.707,09 1.596,74
Έξοδα Πωλήσεων Σύκων 53.864,55 64.689,30
Έξοδα Φυτωρίου Συκιάς 1.523,58 5.342,69
Διάφορα Έξοδα 36.166,44 45.582,64
Προβλέψεις Εκμετάλλευσης 5.048,19 186.600,23
Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα 7.145,96 16.535,69
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 4.531,66 377,34
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 730.658,86 956.804,07

 

Λοιπά έσοδα και κέρδη

 

Το εν λόγω κονδύλι αφορά κατά το ποσό € 33.989,03 τις αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων, κατά το ποσό € 1.204,99 τις συναλλαγματικές διαφορές και κατά το ποσό € 17.927,61 λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα.11. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού

Ο μέσος όρος και το κόστος του προσωπικού του Συνεταιρισμού είχαν ως εξής :

31/12/2018 31/12/2017
Άτομα   Μ.Ο.    55 51
Κόστος προσωπικού    
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού    258.473,91 241.356,52
Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού                      344.675,84 379.156,14
Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπ.           108.026,23 106.133,50
Εργοδοτικές εισφορές ημερομίσθιου προσωπ.           87.148,47 92.052,08
Σύνολο                                  798.324,45 818.698,24

 

12.  Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

13. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

 

β) Εγγυήσεις

Ο Συνεταιρισμός δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Κατά του Συνεταιρισμού δεν έχουν ασκηθεί αγωγές για αυτό δεν έχει προβεί σε σχηματισμό οποιασδήποτε πρόβλεψης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το ανωτέρω γεγονός.

 

14  Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2018 γεγονότα, που να αφορούν τον Συνεταιρισμό.

   Καλαμάτα, 14  Μαρτίου 2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
 
 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ.    ΑΒ 401334   Α.Δ.Τ.  ΑΚ 366770

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 91416  Α ΤΑΞΗΣ

Α.Δ.Τ.  ΑΕ 601210

Μοιράσου το!